Privacy Beleid

Op 25 mei 2018 geldt de Europese wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) en vervalt de Nederlandse WBP. Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijft toezichthouder.
Omdat Toneelvereniging Mengelmoes veel waarde hecht aan de bescherming van uw persoonsgegevens is dit Privacy Beleid opgesteld. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Toneelvereniging Mengelmoes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Toneelvereniging Mengelmoes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden Persoonsgegevens van leden worden door Toneelvereniging Mengelmoes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen (circulaires).
– Het informeren van de persoon indien doorgang van een activiteit niet plaats kan vinden
– Het verzoeken om vrijwillige ondersteuning voor een activiteit
– Het verzoeken tot/controle van betaling van de contributie
– Behouden van een historisch archief (zoals foto’s van activiteiten)
– Het gebruikt van foto/filmmateriaal voor PR doeleinden
– Mogelijke whatsapp groepen of vergelijkbaar om de onderlinge communicatie te vereenvoudigen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De ledenlijst met akkoordverklaring van Toneelvereniging Mengelmoes
– Foto en beeldmateriaal van gemaakt tijdens m.n. voorstellingen en/of overige Mengelmoes activiteiten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Toneelvereniging Mengelmoes de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam van u;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adresgegevens
– E-mailadres(sen)
– Telefoonnummer (s)
– Geboortedatum
– Datum aanvang lidmaatschap

Uw persoonsgegevens worden door Toneelvereniging Mengelmoes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
– Gedurende de periode dat men aangemeld is, hierna zal geen verwerking meer plaatsvinden
– Gedurende minimaal 2 jaar zullen de gegevens in de administratie opgenomen zijn conform wettelijke vereisten.
– Gedurende maximaal 7 jaar In de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Toneelvereniging Mengelmoes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, afgifte e-mailadres;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Toneelvereniging Mengelmoes de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Toneelvereniging Mengelmoes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.